Vegye fel velünk a kapcsolatot most: +3630-548-3085

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A www.carkau.com weboldal tulajdonosa és üzemeltet?je Jantik Béla EV, Adószám: 67137417-2-42, Vállalkozói nyilvántartási száma: 43559698?Székhely: 1144 Bp, Kerepesi út 96.

Személyes adatok védelme

A weboldal üzemeltetése során els?dleges szempont a személyes adatai védelme.

adatkezelés célja: A honlapon ajánlatot kér? látogatók azonosítása, a szolgáltatások elérhet?vé tétele.

kezelt adatok k?re: felhasználó látogatásának kezd? és befejez? id?pontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függ?en – a b?ngész? és az operációs rendszer típusa. Az adatkezel? a honlap bejelentkezést igényl? szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó e-mail címét, jelszavát és felhasználónevét.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, ajánlatkérés esetén az érintett t?rlési jelzéséig, illetve passzív ajánlatkér? esetén az utolsó kapcsolatfelvételt?l számított 1 év

adattárolás módja: elektronikus

A honlapon t?rténik automatikus adatr?gzítés (cookiek, Google Analytics).

A honlapot látogató ügyfélnek lehet?sége van regisztrálni a honlapra.

Az ajánlatkérés során olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak min?sülnek (név, e-mail cím, telefonszám). Ezen adatok mindig a hatályos adatvédelmi szabályozásnak megfelel?en kerülnek feldolgozásra. Az adatok kezelésér?l az adatvédelmi nyilvántartásba vétel a NAIH felé megt?rtént. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-87058/2015.

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó ?nkéntes hozzájárulásával az Információs ?nrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. el?írásainak megfelel?en t?rténik.

Adatkezel?:

Jantik Béla egyéni vállalkozó?(székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96.)

A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó ?nkéntes hozzájárulásával, az Információs ?nrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. t?rvény el?írásainak megfelel?en t?rténik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevev? regisztrált felhasználók, valamint az adatkezel? k?z?tti folyamatos kapcsolatot és a k?zvélemény kutatást szolgálja. A látogatás id?pontja, valamint a b?ngész? és operációs rendszer típusának r?gzítése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezel? a megjel?lt céloktól eltér? célra a személyes adatokat nem használja, valamint az így megadott adatok kezelése a felhasználó ?nkéntes hozzájárulásával t?rténik.

A www.www.carkau.com?a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekr?l készült kimutatások publikálása csak olyan formában t?rténik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére t?rli az adatkezel?, valamint akkor, ha a szolgáltatás megsz?nik. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezel? munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjel?lteken kívül harmadik személyeknek az adatkezel? nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, t?rvényben el?írt, k?telez? adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezel? az egyes hatósági adatkérések teljesítése el?tt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezelésér?l a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezel? kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatfeldolgozó nevér?l, címér?l?(székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96.) és az adatkezeléssel ?sszefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezel? postai címén?(székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96.) illetve az info@www.carkau.com?e-mail címen kérhet?.

El?bb megadott elérhet?ségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését, valamint t?rlését is.

A honlap szolgáltatásainak nem megfelel? igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat t?r?ljük. A t?rlésre a t?rlési igény megkezdését?l számított k?vetkez? munkanapot k?vet? 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehet?séggel, panasszal a?Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál?élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy a Jantik Béla EV (székhely: 1144 Budapest, Kerepesi út 96.)?weboldalának (www.www.carkau.com)?látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.

Felhasználási feltételek

A?www.www.carkau.com?weboldalon található (továbbiakban: Honlapon), vagy az innen let?lthet? tartalom a szerz? tulajdona. A tartalom felhasználáshoz (kivéve a k?z?sségi megosztó és lájkoló gombokkal való továbbküldéséhez) el?zetes írásbeli engedély szükséges, melyet az?info@www.carkau.com?e-mail címen lehet kérni.

A szolgáltatások pontos megrendelési feltételeir?l, illetve jogi szabályzásáról az ajánlatkérést k?vet?en nyújtunk felvilágosítást. Mivel minden megrendelés egyedi, ezért a pontos feltételeket a Megrendel?vel szerz?désben r?gzítjük, így az Ajánlatkérés ?nmagában nem számít Megrendelésnek!

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybe vev? regisztrált felhasználók, valamint az adatkezel? k?z?tti folyamatos kapcsolatot és a k?zvélemény kutatást szolgálja.

A látogatása id?pontja, valamint a b?ngész? és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Ezeket az adatokat a Google Analytics-ben k?vetjük nyomon.

A megjel?lt céloktól eltér? célra a személyes adatokat nem használjuk. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó ?nkéntes hozzájárulásával t?rténik.

Valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelünk, azokat kizárólag a szolgáltatások fejlesztéséhez, és saját kutatás, statisztika készítéséhez használjuk fel.

Küls? hivatkozások:

El?fordulhat, hogy a Honlapon található hivatkozásokra kattintva elhagyja a Honlapot, és küls? tartalmakhoz fér hozzá. A Honlap üzemeltet?je nem vállal felel?sséget az általa készített és a Megrendel? részére már átadott, vagy harmadik fél által készített weboldalak tartalmáért, pontosságért, harmadik fél weboldala esetén annak m?k?déséért sem. Kérjük minden esetben ismerje meg a küls? hivatkozásokon elérhet? weboldalakon elhelyezett jogi és adatvédelmi nyilatkozatokat.

Tárhelyszolgáltatónk

Cég neve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
A cég székhelye:?1144 Budapest, Ormánság u 4.
Cégjegyzékszám:?01-09-909968
Postacím:?Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 1538 Budapest, Pf.: 510.
Telefon:?+36 1 789 2 789

nana在线观看高清视频,最佳情侣高清视频在线观看,西西gogo高清大胆专业